Follow Us

Organizaţia Patronală „Agora” a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor și a altor Bunuri Culturale din România

Despre

Preşedinte: dr. ec. Petru RADU
Adresa: Şos. Moara de Foc nr. 4, cod poştal 700527, Iaşi, România
Tel./Fax: + 40 232 252 378; E-mail: patronatulagora@yahoo.com
Web: www.patronatulagora.ro

Organizaţia Patronală „AGORA” a Societăţilor pentru Difuzarea Tipăriturilor şi a altor Bunuri Culturale din România este o societate nonprofit, nonguvernamentală, care are drept scop reprezentarea intere­selor agenţilor economici din ramura profesională: „difuzarea tipăriturilor şi a altor bunuri culturale“.

Organizaţia Patronală funcţionează în scopul realizării următoarelor obiective principale: desfăşurarea unui larg schimb de informaţii vizând dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi conlucrare între membri, adoptarea unor noi metodologii de reproiectare a sistemului de management al agenţilor economici din ramura „difuzare tipărituri şi alte bunuri culturale” (structura organizatorică, sistemul informaţional, procesele decizionale, metodele şi tehnicile de management şi marketing cultural), cunoaşterea prin­cipalelor tendinţe în managementul mondial de profil etc.; relevarea modalităţilor de bază prin care poate fi evaluată eficienţa sistemului de management şi marketing cultural a societăţii comerciale şi regiei autonome, atât cuantificabilă, cât şi necuantificabilă, în condiţiile economiei de piaţă; efectuarea, prin efort financiar comun, a unor studii de marketing pe piaţa internă şi externă a tipăriturilor şi a altor bunuri culturale; dezvoltarea unor politici comerciale specifice pe terţe pieţe; diversificarea şi optimi­zarea reclamei comerciale, combaterea fenomenelor de concurenţă neloială şi a tendinţelor de mo­nopol; organizarea periodică a unor activităţi comune, destinate, pe de o parte, sporirii eficienţei eco­nomice a membrilor Organizaţiei Patronale, pe de altă parte, creşterii contribuţiei unităţilor de difuzare a tipăriturilor şi altor bunuri culturale la îmbunătăţirea climatului spiritual al ţării (saloane de carte şi alte bunuri culturale cu vânzare, târguri de carte, simpozioane de profil cu participare internaţională, întâlniri de lucru cu agenţi economici, creatori şi alţi factori implicaţi în procesul realizării tipăriturilor şi celorlalte bunuri culturale; realizarea, prin contribuţie financiară comună, a unor spoturi şi a altor materiale pu­blicitare destinate informării cumpărătorilor, cultivării interesului acestora pentru produsele culturale oferite de membrii Organizaţiei; asigurarea unei prezenţe active în presă şi în celelalte mijloace de in­formare în masă; dezvoltarea dialogului cu sindicatele, constituirea, în acest scop, a unei comisii mixte patronat – sindicate, precum şi sprijinirea sau, după caz, reprezentarea membrilor în cadrul unor eventuale negocieri cu sindicatele la nivel de ramură sau în plan teritorial; apărarea intereselor cu caracter comun ale membrilor în faţa organelor de stat, inclusiv a Guvernului; colaborarea cu alte organizaţii similare din ţară sau străinătate.

Pe lângă Târgul de Carte LIBREX pe care îl organizează, alături de ceilalţi parteneri şi colaboratori, în fiecare primăvară, la Iaşi, Organizaţia Patronală AGORA este partener în Proiectul DECULT alături de Federaţia Editorilor şi Difuzorilor de Carte din România, iniţiind implementarea pro­iectului „Dezvoltarea capacităţii instituţionale a partenerilor sociali din domeniul culturii scrise”, în ca­drul căruia s-a afirmat prin realizarea unui Studiu asupra pieţei de carte din România – Harta difuzării de carte din România; de asemenea, Organizaţia AGORA s-a implicat, în timp, în diverse acţiuni şi întâlniri la care a fost antrenată şi mass-media, făcând apel la instituţiile statului în vederea sublinierii necesităţii de a sprijini cultura scrisă, prin îmbunătăţirea condiţiilor de publicare a cărţilor şi revistelor de cultură, reali­zându-se astfel şi un îndemn la respectarea dreptului de autor, indiferent de domeniul în care se manifestă.